ข้ามไปยังเนื้อหา

Colosseum 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส32102

ครูที่ปรึกษา แม่ครูอรวรรณ กองพิลา

1.ความเป็นมาของโคลอสเซียมเป็นมาอย่างไร

2.ความสำคัญของโคลอสเซียมต่อสังคมอย่างไร

3.มีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดการสร้างโคลอสเซียม

4.ประโยชน์ที่สร้างโคลอสเซียมมีต่อประชาชนหรือคนในสังคมนั้นอย่างไร

5.ทำไมโคลอสเซียมถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของโคลอสเซียม

2.เพื่อศึกษาว่าโคลอสเซียมมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

3.เพื่อศึกษาถึงสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลกที่โคลอสเซียมได้รับ

4.สร้างโคลอสเซียมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา

-ได้ทราบถึงโคลอสเซียมมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

-ได้ทราบถึงความเป็นที่สุดสถาปัตยกรรม และเป็นที่สุดทางวิศวกรรม

การดำเนินงาน/โครงงาน

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

โฆษณา